Kralice nad Oslavou

V Kralicích nad Oslavou už vzniká tzv. Šestidílka, Bible kralická. Tedy Blahoslavův překlad Nového zákona (vycházel z překladu Theodora Bezy) a překlad Starého zákona, na kterém pracovali Mikuláš Albrecht z Kaménka (hebraista), Lukáš Helic (pokřtěný Žid), Jan Eneáš (senior Jednoty bratrské), Izaiáš Cibulka (konsenior), Jan Efraim, Pavel Jessen a Jan Kapito (Hlaváč).

V budově památníku je, kromě stálé expozice včetně funkčního tiskařského lisu, také prostor věnovaný Janu Ámosu Komenskému, jeho dílu a době, ve které působil.

Na lisu si můžete nechat vytisknout text bible, přímo z rekonstruované matice, jako např. tento z Ezechiele, kap. 48. "Též od strany poslední čtyř tisíc a pět set loket míra, a brány tři, brána Simeonova jedna, brána Izacharova jedna, brána Zebulonova jedna. Od strany strany západní čtyř tisíc a pět set, brány jejich tři, brána Gádova jedna, brána Asserova jedna, brána Neftalímova jedna. Okolek osmnácti tisíc loket, jméno pak města od dnešního dne bude: Hospodin tam přebývá."

Kralická tiskárna byla v původní tvrzi Karla staršího. Tvrz v pobělohorské době byla zničena v roce 1628. V 60. a 70. letech minulého století zde probíhal rozsáhlý archeologický výzkum, jehož výsledkem je současný památník bible.

Zajímavost

Památník Bible kralické